تا کى باید شاهد باشیم که آقا ⁩ از خودش مایه بگذارد تا کوتاه بیاییم و راه را از بى راهه پیدا کنیم که در بیشتر موارد چنین هم نمیشود.

در هر جایى در این نظام بخواهى  سر یک کار در دولت یا نظام بروى، از مهمترین موارد التزام به ولایت فقیه میباشد!

حال بخواهد این کوتاهى ها از جانب احمدى نژادى باشد که مقام معظم رهبرى به وى تذکر بدهد که فلانى بر ضرر توست یا  به انتخابات ورود نکن و تو انقدر سکوت کنى تا شخص آقا علنا از خودش مایه بگذارد و اعلام کند بله حالا ما به شخصى تذکر دادیم نیاید!

یا بخواهد کوتاهى ها از حسن روحانى باشد که بارها شاهد تذکرات مستقیم به وى بودیم و به روى خودش نیاورد یا مخلاف آن را انجام دهد؛مثل جریان سند ٢٠٣٠ ،باز هم آقا از خودشان مایه گذاشت تا رئیس جمهور کوتاه بیاید !حال کوتاه آمد یا نیامد قضاوت با خودتان!

یا بخواهد خودمان باشیم که در این سالها حضرت آقا مطالبات مختلفى از ما دانشجویان و جوانان داشته،اما خودمانیم چند تایش را پیگیرى کردیم و باز هم حضرت آقا باید از خودشان مایه بگذارد تا بفهمیم که در بسیارى از کارها باید آتش به اختیار باشیم!این به معناى این نباید باشد که هرکارى کنیم که دلمان بخواهد و قوانین کشور را زیر سوال ببریم!بدانیم آتش به اختیار به معناى قلدرى نیست!بهتر است فقط براى یکبار ده ها مطالبات سال ٩٥ آقا از دانشجویان را مطالعه کنیم و عملیاتى اش کنیم!کارى نکنیم که با کج فهمى خودمان حضرت آقا را مجبور به این کنیم که آقا از خودش چندباره مایه بگذارد!قطعا همه ى این تذکرات شخص ایشان در راستاى اعتلاى انقلاب و نظام است نه خصومت شخصى با کسى!

راحت بگویم عدم توجه به این تذکرات یعنى عدم التزام به وى !بخواهد رئیس جمهور قبل اینکار را بکند یا رئیس جمهور فعلى یا شخص خودمان!

سجاد عبدی