در واکنش به حواشى مرتبط با بیانات امروز حضرت آقا و مداحى حاج میثم مطیعى

" پوچ اندیش "

سلامِ ما به جهان و سرانِ پوچ اندیش

سلامِ ما به کلام و بیانِ پوچ اندیش

جوابتان که بعید است،علیکِ ما باشد

سلامِ دیگرمان به زبانِ پوچ اندیش

مدیرى باشى وُ یا که مطیعىِ مداح

نگو خلافِ نگاهِ یگانِ پوچ اندیش

همین که لب بگشایى به نقدِ برجامش

به آسمان بکشانند،فغانِ پوچ اندیش

سلام آخر ما وُ سلامِ ما به " سِنا "

اگر که بر نخورد به سرانِ پوچ اندیش

"سجاد عبدى"