از تو همین یک قاب برایمان مانده ای خورشید خانه های خیابان انقلاب،تو در این کشتی برای قلب امت ناخدایی میکردی،تو نگین انگشتر مردم بودی و گوهر گرانبهای گنجینه هایشان،تو آنقدر در جریان هستی که حتی دل آنها که ندیدنت هم در گرو خود گرفته ای،اصلا اگر این قلب برای سوگت نگیرد که قلب نیست و این دل برای داغت نسوزد،دل...اماما امروز هر کس تو را برای خودش و به نفع خودش تفسیر میکند،تو و آرمان هایت پتکی شده ست بر سر انقلابیون دیروز و اعتدالیون و چپ و راستی های امروز،به جانت افتاده اند تا جانت را بگیرند ای مرد همیشه در جریان،همه ی آن چیزهایی که خط قرمز تو و انقلاب توست،امروز جولانگاه خمینی چی های قدیم شده،بهتر بگویم خمینی کُش های امروز!امروز در میان هم نسلان و هم سفره هایت تقریبا خبری نیست از تو و مرام و مسلکت،تو کی کاخ نشین بودی که ما در تاریخ ندیدیم و نخواندیم و نشنیدیم؟مگر میشود که کسی هم از تو دم بزند و هم کاخ نشین باشد؟مگر میشود که یک نفر هم تو را پیشوای خودش بداند و هم خون پابرهنه ها را در شیشه کند و کاسه لیس شیطان و نوچه هایش باشد؟نمیشود امام نمیشود!اما تا دلت بخواهد،هستند آنانی که ندیده مریدت شدند و راهت،مرامت و آرمانت،دغدغه شان شده است.به قول شهید مهدی رجب بیگی "میرویم تا خط امام بماند." امیدمان همان نسل دفاع مقدسی هاست،همین نسل دلاوران مدافع حرم،نسل زکزاکی ها و ...ای روح پر کشیده به بهشت،دلگیریم!اما پای کار تو و جانشین بر حقت،روحمان شاد با یادت امام مستضعفین.