من اسیر و دیوانه و عاشق این چند خط از وصیت شهید مهدی رجب بیگی هستم؛با هم بخوانیم:"از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند.هم باید امروز شهید شویم، فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود.عجب دردی!چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم”پ.ن1:خدایا بگیر از من!آن چه که "شهادت" را می گیرد از من ؛این روزها عجیب دلم؛به سیم خاردار های دنیا گیر کرده است.پ.ن2:هم نوا با آزادی خواهان دنیا در روز قدس نوای مرگ بر اسرائیل سر خواهیم داد.
من اسیر و دیوانه و عاشق این چند خط از وصیت شهید مهدی رجب بیگی هستم؛با هم بخونیم:«از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند.هم باید امروز شهید شویم،فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود.عجب دردی! چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم.»پ.ن۱: خدایا بگیر از من!آن چه که "شهادت" را می گیرد از من ؛این روزها عجیب دلم؛به سیم خاردار های دنیا گیر کرده است.پ.ن۲:جمعه همراه و همنوا با همه آزادی خواهان جهان در روز قدس فریاد مرگ بر اسرائیل سر میدهیم.

▌║█║Copyright ©sajjadabdi ▌║█║

من اسیر و دیوانه و عاشق این چند خط از وصیت شهید مهدی رجب بیگی هستم؛با هم بخونیم:«از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند.هم باید امروز شهید شویم،فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود.عجب دردی! چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم.»پ.ن۱: خدایا بگیر از من!آن چه که "شهادت" را می گیرد از من ؛این روزها عجیب دلم؛به سیم خاردار های دنیا گیر کرده است.پ.ن۲:جمعه همراه و همنوا با همه آزادی خواهان جهان در روز قدس فریاد مرگ بر اسرائیل سر میدهیم.

▌║█║Copyright ©sajjadabdi ▌║█║