حتی ساعت ها آن طرف خیابان به چراغ روشن خانه زل میزنم به دنبال رد سایه ات،و خاموش نمیشود آن عطش التماس ها ...

تصویر متن +

++ شاید از این به بعد بیشتر،کوتاه تر،خودمونی تر نوشتم ...