نجوای دل من(سجاد عبدى)

و من آن باران زده ای که همچنان آلوده ست ....