از تو همین یک قاب برایمان مانده ای خورشید خانه های خیابان انقلاب،تو در این کشتی برای قلب امت ناخدایی میکردی،