نجوای دل من

و من آن باران زده ای که همچنان آلوده ست ....

نجوای دل من

و من آن باران زده ای که همچنان آلوده ست ....