در این شهرِ سبز،پاییز بودن یعنی لبریز غم بودن؛این خزان بیشتر از آنکه ترس داشته باشد غم دارد؛اسم این فصل چه میتواند  باشد؟فصل سبز پاییزی؟من در این فصل شوم ترس دارم؛فصل بی خبری از پرستوها و کوچ پروانگان؛کاش پرواز را بلد بودم،بوی طوفان درد می آید...
پ.ن:الهامی از کوچ پروانه های احمد پروین در رقص آتش...

تصویر متن +